دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور شیراز http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com 2019-09-11T17:19:24+01:00 text/html 2009-10-07T11:35:21+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ ترم اولی ها بخوانند (صنایع و....) http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/101 <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS"></FONT></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">با پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگی‌های روزافزون آن، بالطبع نظامهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته‌است</FONT><FONT face="Comic Sans MS">. اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها، مستلزم به كارگیری تكنیكهای علمی و پیشرفته است. مباحث تولید و خدمات چنان گسترش یافته كه رشته‌های مهندسی سنتی نظیر شیمی، راه و ساختمان، برق،‌ مكانیك و ... پاسخگوی این مسایل نیستند. بنابراین برای دفع چنین كمبودهایی در قرن حاضر و به ویژه طی چند دهه اخیر، از پیوند رشته‌های گوناگون مدیریت، اقتصاد و علوم مهندسی، رشته جدیدی تحت عنوان ‹‹ مهندسی صنایع›› به وجود آمده است</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">انجمن مهندسین صنایع آمریكا (AIIE)، مهندسین صنایع را چنین تعریف می‌كند</FONT><FONT face="Comic Sans MS">: </FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">‹‹ </FONT><FONT face="Comic Sans MS">شاخه‌ای مهندسی كه طراحی بهبود و ایجاد سیستم‌های یكپارچه متشكل از انسان، مواد ، تجهیزات و انرژی را در برمی‌گیرد. این رشته، از تركیت دانش مهارتهای تخصصی در علوم ریاضی، فیزیك و علوم اجتماعی با اصول و روشهای تحلیل و طراحی مهندسی پدید آمده و هدف از آن، تشخیص، پیش‌بینی و ارزیابی نتایجی است كه باید از چنین سیستم‌هایی حاصل شود. ››</P></FONT></STRONG></FONT> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">به طور كلی، وظیفه مهندسین صنایع، گرد آوردن افراد، تجهیزات، مواد و اطلاعات است، به گونه‌ای كه قادر به انجام یك عملیات مفید و مؤثر گردند</FONT><FONT face="Comic Sans MS">. یك مهندس صنایع لزوماً درگیر طراحی یك سیستم است و وظیفه او در درجه اول نظارت است. در عین حال، همان گونه كه در تعریف فوق عنوان شد، عنصری كه در مهندسی صنایع اهمیت بسیار زیادی دارد، ارتباط این رشته با انسان و علوم اجتماعی، علاوه بر علوم طبیعی (مثل فیزیك، شیمی و...) است. این مسأله، محدوده دانش مورد نیاز و نوع سیستم‌هایی را كه یك مهندس صنایع با آنها در ارتباط است، گسترش می‌دهند. بنابراین، مهندس صنایع نه تنها با طراحی نصب، ارزیابی و طراحی مجدد اجزا سر و كار دارد، بلكه با انسانهایی كه در سیستم فعالیت دارند یا با سیستم مرتبط هستند نیز سروكار دارد، به گونه‌ای كه انسانها نیز بخشی از عناصر فعال در سیستم محسوب می‌شوند. </P></FONT></STRONG></FONT> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">بطور كلی، وظیفه مهندسین صنایع، گردآوری افراد، تجهیزات، مواد و اطلاعات است، به گونه‌ای كه قادر به انجام یك عملیات مفید و مؤثر گردند</FONT><FONT face="Comic Sans MS">. </FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">یك مهندس صنایع لزوما درگیر طراحی یك سیستم است و وظیفه او در درجه اول، نظارت است، در عین حال، همانگونه كه در تعریف فوق عنوان شده عنصری كه در مهندسی صنایع اهمیت بسیار زیادی دارد ، ارتباط این رشته با انسان و علوم اجتماعی، علاوه بر علوم طبیعی </FONT><FONT face="Comic Sans MS">( مثل فیزیك، شیمی و...) است. این مسئله محدوده دانش مورد نیاز و نوع سیستم‌هایی كه یك مهندس صنایع با آنها در ارتباط است، را گسترش می‌دهد</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=3><STRONG>بنابر‌این مهندس صنایع نه تنها با طراحی، نصب، ارزیابی و طراحی مجدد اجزا سر و كار دارد بلكه با انسانهایی كه در سیستم فعالیت دارند یا با سیستم مرتبط هستند نیز سروكار دارد به گونه‌ای كه انسانها نیز بخشی از عناصر فعال در سیستم محسوب می‌شوند.وظیفه مهندس صنایع طراحی اجزایی است كه سیستم‌های انسان _ ماشین را تكمیل می‌كنند. سپس تك تك این اجرا، با یكپارچگی مناسب به منظور طراحی كل سیستم كنار هم قرار داده می‌شوند. در عین حال، اجزای مكانیكی ماشینها توسط مهندسین مكانیك طراحی و ساخته می‌شود. نیروهای محركه نیز عموما توسط مهندسین برق و الكترونیك تأمین می‌شوند. فرایند‌های شیمیایی را نیز مهندسین شیمی فراهم می‌آورند. سایر متخصصین نیز وظیفه طراحی اجزایی را كه در حیطه تخصص آنهاست بر عهده دارند. مهندس صنایع موظف است این متخصصین را هماهنگ كرده، با آنها همكاری كند. </STRONG></FONT></P></FONT> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">وظیفه كلی مهندسان صنایع در تعریفی كه توسط انجمن مهندسین صنایع آمریكا ارائه گردیده، به قرار زیر است</FONT><FONT face="Comic Sans MS">:</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">(</FONT><FONT face="Comic Sans MS">مهندسین صنایع، درگیر عملیات طراحی توسعه و نصب و راه اندازی نظامهای متشكل از انسان، مواد و تجهیزات هستند. آنان به كمك دانش و مهارت در ریاضیات، فیزیك و علوم اجتماعی خاص نظیر مدیریت، اقتصاد و... و با بهره‌گیری از روشهای طراحی و تحلیل مهندسی به ارزیابی و تحلیل این نظامها می‌ پردازد.)</P></FONT></STRONG></FONT> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">طبق تعریف كلی یاد شده، مهندسان صنایع، قابلیت ارائه كار مطلوب در مجموعه‌های صنعتی اعم از كارخانه‌ها، واحد‌های تولیدی كوچك و بزرگ، وزارتخانه‌های صنعتی و واحد‌های خدماتی نظیر شركتهای مهندسی مشاور، مؤسسه‌های بزرگ خدماتی، بیمارستانها، فرودگاهها و</FONT><FONT face="Comic Sans MS">... را قبل از احداث، در حین راه اندازی و در حال كار، خواهند داشت، زیرا مهندسان صنایع با بهره‌گیری از ابزارهای مهندسی مناسب كه در طول دوره‌های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی كسب كرده‌اند، قدرت تفكر منظم را كسب كرده، در جهت طراحی نظامها و دستگاههای جدید متشكل از انسان، مواد ، اطلاعات، انرژی و تجهیزات و همچنین توسعه نظامهای فعلی و كاراكتر كردن آنها حركت می‌كنند. همین امر باعث شده كه مهندسان صنایع عملا در بسیاری از موارد خود تصمیم گیرنده نهایی باشند یا به عنوان مشاوران اصلی تصمیم گیرندگان، انجام وظیفه كنند.</P></FONT></STRONG></FONT> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">در زیر به موارد اصلی وظایف مهندسین صنایع اشاره می‌شود</FONT><FONT face="Comic Sans MS">:</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">1</FONT><FONT face="Comic Sans MS">ـ انتخاب فرایندهای مناسب و روشهای به هم بندی (مونتاژ اقتصادی</FONT><FONT face="Comic Sans MS">).</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">2</FONT><FONT face="Comic Sans MS">ـ بررسی و انتخاب ابزار و تجهیزات مناسب جهت به كارگیری در یك سیستم</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">3</FONT><FONT face="Comic Sans MS">ـ طراحی امكانات شامل آرایش ساختمانها، ماشین‌ها، تجهیزات اصلی و كمكی خطوط تولید و به هم‌بندی</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">4- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">طراحی انبارهای مواد اولیه، كالاهای نیم‌ساخته و محصولات تكمیل شده</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">5- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">مكان یابی برای احداث كارخانه‌‌ها و مجموعه‌های خدماتی</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">6- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">طراحی كارخانه و توسعه خطوط تولید</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">7- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">8- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">اجرای شیوه‌های تشویقی و ارتقای بهره‌ وری در یك نظام</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">9 - </FONT><FONT face="Comic Sans MS">مدیریت تولید، مدیریت موجودیها و مدیریت عملیات (برای اداره‌ی یك واحد باید به گونه‌ای صحیح بر سه عامل مذكور مدیریت كرد</FONT><FONT face="Comic Sans MS">).</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">10- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">مدیریت كیفیت محصولات تولیدی</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">11- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">الگو سازی ریاضی با روشهای تحقیق در عملیات، آمار و شبیه سازی</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">12- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">برنامه ریزی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">13- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">14- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">ارزیابی اقتصادی طرحها و پروژه‌ها</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">15- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">اجرای سیستم های تضمین كیفیت كالا به منظور ارتقای كیفیت محصولات و همكاری در صادرات آنها، نظیر سری ایزو </FONT><FONT face="Comic Sans MS">9000.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">16- </FONT><FONT face="Comic Sans MS">طراحی نظامهای اطلاعات مدیریت.</P></FONT></STRONG></FONT> <P align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">بیشتر مهندسین صنایع در كشور ما، همچون دیگر مهندسان، در این بخشها مشغول به انجام وظیفه هستند</FONT><FONT face="Comic Sans MS">.</FONT></STRONG></FONT></P> <P><FONT size=3><STRONG><FONT face="Comic Sans MS">كارخانه‌ها، شركتهای مهندسی مشاور و شركتهای انتقال تكنولوژی، وزارتخانه های صنعتی، دانشگاهها و مراكز خدماتی</FONT><FONT face="Comic Sans MS">. در این میان، شاغلین در كارخانه‌ها، تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند</FONT></STRONG></FONT></P> text/html 2009-09-18T09:54:45+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ آدرس جدید http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/109 <P>سلام دوستان</P> <P>در صورتی که وبلاگ من به دلیل مطلب زیر فیاتر شد </P> <P>آدرس جدید اینه :</P> <P><A href="http://daneshjoyekhabalu.mihanblog.com/">http://daneshjoyekhabalu.mihanblog.com/</A></P> text/html 2009-09-18T09:51:36+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ زد و بند های دانشگاه بین موغلی فلامکی شمسایی http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/104 <P>سلام دوستان</P> <P>امیدوارم که امتحانات ترم تابستون رو مثل همیشه به خوبی پشت سر گذاشته باشید !!</P> <P>من خیلی وقت قبل خواستم مطالبی رو بگم ولی دست نگه داشتم ولی اتفاقی افتاد که مجبورم قطره ایی از دریا رو در مورد مثال حال حاضر دانشگاه بگم.</P> <P>کم کم دیگه باید همگی دوستان واسه ترم آینده برنامه ریزی هاشونو انجام بدن !</P> <P>اما از اونجایی که برای هر برنامه ریزی نیاز به اطلاعاتی هست من هم رفتم دنبال کسب اطلاعات که ترم آینده می خواد چی بشه !</P> <P>اول از همه بچه های انجمن و دبیر انجمن بود که روز امتحان کنترل پروژه دیدمش و ازش پرسیدم چه خبر از ترم آینده ؟؟</P> <P>آهی کشید که تا ته دلم براش سوخت انگاری دل پر دردی داشت گفتم چی شده چیزی نگفت و گفت ببخشید من باید برم جایی عجله دارم و رفت.</P> <P>توی مسیر برگشت&nbsp; یکی از بچه های دیگه تو اتوبوس تا نمازی چیزای جالبی گفت ولی اولش ناز می کرد من اصرار کردم.</P> <P>گفتم بگو و بعد شروع کرد به گفتن :</P> <P>اول در مورد دکتر موغلی !!</P> <P>خدا منو ببخشه !</P> <P>این بنده خدا که همه می دونیم دکترای مدیریت دولتی داره و از 2.5 سال قبل ریئس دانشگاه ما هست فردی کاملا بی سواد و خنگ نزد دانشجوهاش محسوب میشه !</P> <P>منم گفتم چرا تهمت میزنی !</P> <P>گفت : این آقا 5 استاد رو از 5 شهر به شیراز آورده و تنها کار اساسی این آقا هم چیه ؟ </P> <P>نوشتن مقاله برای برای استاد محترم و کسب اعتبار و مسائل افزایش حقوق و دستمزد و ....</P> <P>گفتم خوب چه اشکال داره بابا جان سرش شلوغه نمی رسه !</P> <P>گفت این به کنار یه موضوع دیگه هم هست گفتم بگو!!</P> <P>گفت از توی پایان نامه یکی از دانشجوهای کارشناسی ارشدش یه مشت اطلاعات و تحقیقات کپی زده کرده مقاله از قضا میشه یکی از مقاله های برتر و کلی هم پاداش مالی به ایشون می رسه ....</P> <P>که البته دانشجوی بدبخت هم کلی اعتراض میکنه&nbsp; ولی وقتی با تهدیدهای حراستی مواجه میشه پاشو میکشه عقب.</P> <P>البته یه مورد دیگه هم هست که باشه واسه بعدااا !!</P> <P>آقای فلامکی و خانومش !!!</P> <P>راستی من همیشه به دبیر انجمنون غر میزدم که برنامه ریزی رشته ما خیلی داغونه و یا دروس ارائه نمیشه یا اگرم میشه که گروهش کمه و ساعتاش هم پراکنده هستش !</P> <P>اونم میگفت برنامه ریزی دست مدیر گروه من تلاش کردم بچه ها کمتر دردسر بکشن !</P> <P>اما تا اون روز یکی از بچه ها میگفت موغلی واسه این که دهن تک تک زیر دست هاشو ببنده از هر کدوم یه نفطه ضعف گرفته یا یه کاری واسشون کرده اما حالا مال فلامکی چیه ؟؟؟</P> <P>آهاااا ؟</P> <P>بگم ؟؟</P> <P>باشه می گم : اما یه سوال ؟</P> <P>تا حالا کسی می دونسته خانم آقای فلامکی کارمند دانشگاه ما هستند ؟؟؟؟</P> <P>آره باید تعجب کنید ایشون کارمند دانشگاه هستند ولی تا حالا دانشگاهنیومدن و فقط برنامه ریزی کلاس ها رو بر عهده دارن البته توی خونه !!</P> <P>حراست دانشگاه !!!</P> <P>آقای شمسایی هر چند انسان وارسته ایی هستند ولی باید بگم بچه شون توی دانشگاه هستند و معروف به کلاغ سیاهههه !!</P> <P>پیمانکار ساخت ساختمان های دانشگاه !!</P> <P>کیه ؟؟</P> <P>میدونید یا نه !!</P> <P>خواهر زاده جناب آقای دکتر موغلی !!1</P> <P>البته در مورد استخدام 30 کارمند جدید دانشگاه پیام نور شیراز باید بگم اوضاع خیلی داغون تر از این حرفاست !!</P> <P>مثلا این که یکی از کارمندهای محترم دوست دخت.... رو معرفی کرده و الان هم استخدام شده البته کارمند هم زن و هم بچه داره ......</P> <P>من این حرف ها رو تو دلم نگه داشته بودم ولی نتونستم نگم !</P> <P>بدرود تا درودی دیگر.</P> <P>بچه ها استثنا این مطلب رو بدون چک کردن نظرات آزاد گذاشتم تا ببینم شما چه نظری دارید.</P> text/html 2009-09-11T03:10:38+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ شباهتها و تفاوتهای مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/108 <P align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=2><SPAN lang=FA>در مقاله حاضر به بررسی شباهتها و تفاوتهای مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش اشاره شده است . مدیریت کیفیت جامع (</SPAN><SPAN dir=ltr>TQM</SPAN><SPAN lang=FA>) و مدیریت دانش هر دو از مباحث با اهمیت در دنیای کسب و کار هستند و حتی برخی صاحبنظران بر این باورند که مدیریت دانش جایگزین مدیریت کیفیت جامع به‌ عنوان نسل پس از آن است. در این مقاله پس از مقدمه شرح مختصری از مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش عنوان شده است پس از آن به شرح شباهتها و تفاوتهای آنها پرداخته شده است. شباهتهای بسیاری می توان میان مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش یافت که در این مقاله به این موارد اشاره شده است. نتیجه محور بودن، مدیریت مبتنی بر افراد ، کار تیمی ، رهبری ، خشنود کردن مشتریان و توجه به فرهنگ سازمانی . از سوی دیگر این تفاوتها نیز میان این دو مقوله مشاهده می شود : بهبود مستمر ، مدیریت بر مبنای حقیقت ، چرخه حیات و ابزارها که در مقاله به طور مبسوط شرح داده شده است.</SPAN></FONT></SPAN><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"></P> <P dir=rtl align=justify> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2><FONT color=#000000><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#000000></FONT></P> <P align=justify><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000 size=2><STRONG><FONT color=#ff0000>مقدمه</FONT></STRONG> </FONT></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA><BR><FONT color=#000000 size=2>چالش ناشی از رقابت جهانی باعث افزایش فشار بر سازمانها برای بهبود مهارتها و قابلیتها و کیفیت محصولات و خدمات شده است. اصول </FONT></SPAN><FONT size=2><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr>TQM</SPAN><SPAN lang=FA>، به صورت گسترده در سطح جهان به عنوان ابزار بهبود عملکرد سازمانی، بهبود ماهیت سازمانها و چگونگی رویارویی با چالشهای ویژه بازارها مورد پذیرش قرار گرفته است. در طی دهه 1990، سازمانها به‌منظور انعطاف پذیری بیشتر و رقابتی ماندن در بازارهای رقابتی جهانی به سمت مهندسی مجدد فرایندها و کوچک سازی سازمانی روی آوردند . به هر ترتیب‌، مهندسی مجدد و کوچک سازی به جای آنکه به عنوان چالشی در برابر رویکرد </SPAN><SPAN dir=ltr>TQM</SPAN><SPAN lang=FA> مطرح شوند ، پیامدی جز از دست رفتن دانش و تخصص سازمانها در بر نداشتند . </SPAN></FONT></FONT></P> <P align=justify></P></SPAN></STRONG></FONT> text/html 2009-08-21T10:32:55+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ داستان پادشاه و چهار همسر و مدیریت بر خود !!! http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/100 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">روزی ، روزگاری پادشاهی 4 همسر داشت . او</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">عاشق و شیفته همسر چهارمش بود . با دقت و ظرافت خاصی با او رفتار میکرد و او را با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">جامه های گران قیمت و فاخر میآراست و به او از بهترینها هدیه میکرد. همسر سومش را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">نیز بسیار دوست میداشت و به خاطر داشتنش به پادشاه همسایه فخر فروشی میکرد. اما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">همیشه میترسید که مبادا او را ترک کند و نزد دیگری رود. همسر دومش زنی قابل اعتماد،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">مهربان، صبور و محتاط بود. هر گاه که این پادشاه با مشکلی مواجه میشد، فقط به او</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">اعتماد میکرد و او نیز همسرش را در این مورد کمک میکرد. همسر اول پادشاه، شریکی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">وفادار و صادق بود که سهم بزرگی در حفظ و نگهداری ثروت و حکومت همسرش داشت. او</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">پادشاه را از صمیم قلب دوست میداشت، اما پادشاه به ندرت متوجه این موضوع میشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> . <BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">روزی پادشاه احساس بیماری کرد و خیلی زود دریافت که فرصت زیادی ندارد. او به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">زندگی پر تجملش می اندیشید و در عجب بود و با خود میگفت "من 4 همسر دارم ، اما الان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">که در حال مرگ هستم ، تنها مانده ام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>." <BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">بنابراین به همسر چهارمش رجوع کرد و به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">او گفت" من از همه بیشتر عاشق تو بوده ام. تو را صاحب لباسهای فاخر کرده ام و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">بیشترین توجه من نسبت به تو بوده است. اکنون من در حال مرگ هستم، آیا با من همراه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">میشوی؟" او جواب داد "به هیچ وجه!" و در حالی که چیز دیگری میگفت از کنار او گذشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">جوابش همچون کاردی در قلب پادشاه فرو رفت. پادشاه غمگین، از همسر سوم سئوال کرد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">به او گفت "در تمام طول زندگی به تو عشق ورزیده ام، اما حالا در حال مرگ هستم. آیا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">تو با من همراه میشوی؟" او جواب داد "نه، زندگی خیلی خوب است و من بعد از مرگ تو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">دوباره ازدواج خواهم کرد." قلب پادشاه فرو ریخت و بدنش سرد شد. بعد به سوی همسر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">دومش رفت و گفت "من همیشه برای کمک نزد تو می آمدم و تو همیشه کنارم بودی. اکنون در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">حال مرگ هستم. آیا تو همراه من میآیی؟ او گفت "متأسفم ، در این مورد نمیتوانم کمکی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">به تو بکنم، حداکثر کاری که بتوانم انجام دهم این است که تا سر مزار همراهت بیایم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>". </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">جواب او همچون گلوله ای از آتش پادشاه را ویران کرد. ناگهان صدایی او را خواند، "من</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">با تو خواهم آمد، همراهت هستم، فرقی نمیکند به کجا روی، با تو میآیم." پادشاه نگاهی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">انداخت، همسر اولش بود ! او به علت عدم توجه پادشاه و سوء تغذیه، بسیار نحیف شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">بود. پادشاه با اندوهی فراوان گفت: ای کاش زمانی که فرصت بود به تو بیشتر توجه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">میکردم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> . <BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">در حقیقت، همه ما در زندگی كاری خویش 4 همسر داریم. همسر چهارم ما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">سازمان ما است. بدون توجه به اینکه تا چه حد برایش زمان و امکانات صرف کرده ایم و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">به او پرداخته ایم، هنگام ترك سازمان و یا محل خدمت، ما را تنها میگذارد. همسر سوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">ما، موقعیت ما است که بعد از ما به دیگران انتقال می یابد. همسر دوم ما، همكاران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">هستند. فرقی نمیکند چقدر با هم بوده ایم، بیشترین کاری که میتوانند انجام دهند این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">است که ما را تا محل بعدی همراهی کنند. همسر اول ما عملكرد ما است . اغلب به دنبال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">ثروت ، قدرت و خوشی از آن غفلت مینماییم. در صورتیکه تنها کسی است که همه جا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt">همراهمان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> text/html 2009-08-19T10:27:37+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ حل مسئله http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/99 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعریف:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> یافتن و پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی برای رویدادها و موضوعاتی كه تهدیدكننده انجام كارا یا اثربخش یك كسب و كار هستند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;زیر موضوعات: 1. خلاقیت (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Creativity</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) تعریف : توانایی خلق یا اختراع چیزهای جدید. شرح : خلاقیت یكی از بخش‌های مهم طراحی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;2. فنون حل مسئله (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Problem Solving Technique</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) الف. طوفان فكری (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Brainstorming</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) تعریف : تولید ایده، فكر یا راهكار از طریق بحث در گروه‌های كوچك از افراد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">3. نوآوری (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Innovation</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) تعریف : توسعه فناوری‌ها، محصولات، فرایندها و سیستم‌های جدید و بكارگیری آنها در عملیات كسب و كار. مقالات مرتبط با موضوع مورد نظر كه به سه مورد آنها اشاره كرده وتنها به مطالعه كامل یكی میپردازیم:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;1.خلاقیت ونو آوری بهمنی، پردیس كلیدواژه : خلاقیت؛ نوآوری؛ هوش؛ خصوصیات افراد خلاق <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">2. خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن محمدی، ناهید <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">چكیده : این مقاله به تشریح مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری می‌پردازد. تعاریف مختلفی از خلاقیت ارائه می‌شوند و از دیدگاه روانشناسی و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس موضوع نوآوری و ارتباط آن با خلاقیت شرح داده می‌شود. ارتباط خلاقیت و نوآوری، تأثیر ساختار بر نوآوری، تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری، تأثیر مت.... كلیدواژه : خلاقیت ؛ نوآوری ؛ مدیریت خلاقیت ؛ سازمان های خلاق ؛ افراد خلاق ؛ تكنیك های خلاقیت ؛ طوفان فكری ؛ شش كلاه تفكر ؛ تفكر موازی ؛ گردش تخیلی ؛ ارتباط اجباری <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">3. مسیر شغلی خود را انتخاب كنید كلیدواژه : مسیر شغلی؛ مهارت؛‌ مهارت‌های قابل انتقال؛ برنامه‌ریزی شغلی مسیر شغلی خود را انتخاب كنید مترجم : مهریزی، ناهید <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">چكیده شناخت مهارتهای قابل انتقال یك قدم اساسی در برنامه‌ریزی شغلی است. مقاله حاضر توضیح می‌دهد كه این مهارتها چه هستند و كمك‌هایی را برای تشخیص و افزایش میزان مهارتها و استفاده از آنها در به دست آوردن یك موقعیت شغلی مناسب ارائه می‌نماید. انواع مهارتها، شامل مهارتهای فنی، مهارتهای اكتسابی و مهارتهای قابل انتقال، تشخیص مهارتهای قابل انتقال، موجودی مهارتها، عناوین شغلی، روش كار را با مهارتها و به روز نگه داشتن مهارتها رئوس مطالب این مقاله را تشكیل می‌دهند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">منبع : روزنامه همشهری،‌ یكشنبه 23 مرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3773، صفحه 10.كلیدواژه : مسیر شغلی؛ مهارت؛‌ مهارت‌های قابل انتقال؛ برنامه‌ریزی شغلی </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 3.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #484943; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ادامه...<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-08-18T14:26:20+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ تقویم اموزشی ترم آینده http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/103 <P>سلام</P> <P>فقط بگم الان من مسافرت هستم وقتی بر گشتم کلی حرف دارم فقط همین مطلب رو داشته باشید</P> <P>شروع اعلام دروس و اساتید هر درس&nbsp; 11/6 الی 19/6</P> <P>ثبت نام و انخاب واحد 21/6 الی 31/6</P> <P>شروع کلاس 1/7</P> <P>حذف و اضافه 30/7 الی 7/8</P> <P>اتمام کلاس ها 2/10</P> <P>شروع امتحانات 12/10 الی 6/11</P> <P>زمان قطعی اعلام نمرات 1 ماه بس از اتمام امتحانات !!!!</P> <P>البته با مدیریت آقای ذکی موغلی باید در مورد اعلام نمرات باید بگوییم :</P> <P><FONT size=5></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=5>شتر در خواب بیند بنبه دانه !!!</FONT></P> <P><FONT size=3>البته این کافی نتی که من اومدم حرف p نداره به خاطره همین panbe شده بنبه<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3>بدرود تا درودی دیگر</FONT></P> text/html 2009-08-16T10:24:36+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ الگوریتم مورچه http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/98 <FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="Comic Sans MS" size=3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">هم اکنون کار روی توسعه سیستم های هوشمند با الهام از طبیعت از زمینه های خیلی پرطرفدار هوش</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">مصنوعی است. الگوریتمهای ژنتیک که با استفاده از ایده تکاملی داروینی و انتخاب طبیعی مطرح شده، روش بسیار خوبی برای یافتن مسائل بهینه سازیست. ایده تکاملی داروینی بیانگر این مطلب است که هر نسل نسبت به نسل قبل دارای تکامل است و آنچه در طبیعت رخ می دهد حاصل میلیون ها سال تکامل</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">نسل به نسل موجوداتی مثل مورچه است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Dorigo</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) و </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">همکارانش به عنوان یک راه حل چند عامله (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Multi Agent</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) برای مسائل مشکل بهینه سازی مثل فروشنده دوره گرد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">TSP :Traveling Sales Person</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) ارائه شد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">عامل هوشند(</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Intelligent Agent</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) موجودی است که از طریق حسگر ها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتی اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا درجهت بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالبترین رفتار مورچه ها، رفتار آنها برای یافتن غذا است و بویژه چگونگی پیدا کردن کوتاهترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای است که اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.باید تفاوت هوشمندی توده ای(کلونی) و هوشمندی اجتماعی را روشن کنیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">در هوشمندی اجتماعی عناصر میزانی از هوشمندی را دارا هستند. بعنوان مثال در فرآیند ساخت ساختمان توسط انسان، زمانی که به یک کارگر گفته میشود تا یک توده آجر را جابجا کند، آنقدر هوشمند هست تا بداند برای اینکار باید از فرغون استفاده کند نه مثلا بیل!!! نکته دیگر تفاوت سطح هوشمندی افراد این جامعه است. مثلا هوشمندی لازم برای فرد معمار با یک کارگر ساده متفاوت است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">در هوشمندی توده ای عناصر رفتاری تصادفی دارند و بین آن ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها بصورت غیر مستقیم و با استفاده از نشانه ها با یکدیگر در تماس هستند. مثالی در این مورد رفتار موریانه ها در لانه سازی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">جهت علاقه مند شدن شما به این رفتار موریانه ها وتفاوت هوشمندی توده ای و اجتماعی توضیحاتی را ارائه می دهم :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">فرآیند ساخت لانه توسط موریانه ها مورد توجه دانشمندی فرانسوی به نام گرس قرار گرفت. موریانه ها برای ساخت لانه سه فعالیت مشخص از خود بروز می دهند. در ابتدا صدها موریانه به صورت تصادفی به این طرف و آن طرف حرکت می کنند. هر موریانه به محض رسیدن به فضایی که کمی بالاتر از سطح زمین قرار دارد شروع به ترشح بزاق می کنند و خاک را به بزاق خود آغشته می کنند. به این ترتیب گلوله های کوچک خاکی با بزاق خود درست می کنند. علیرغم خصلت کاملا تصادفی این رفتار، نتیجه تا حدی منظم است. در پایان این مرحله در منطقه ای محدود تپه های بسیار کوچک مینیاتوری از این گلوله های خاکی آغشته به بزاق شکل می گیرد. پس از این، همه تپه های مینیاتوری باعث می شوند تا موریانه ها رفتار دیگری از خود بروز دهند. در واقع این تپه ها به صورت نوعی نشانه برای موریانه ها عمل می کنند. هر موریانه به محض رسیدن به این تپه ها با انرژی بسیار بالایی شروع به تولید گلوله های خاکی با بزاق خود می کند. این کار باعث تبدیل شدن تپه های مینیاتوری به نوعی ستون می شود. این رفتار ادامه می یابد تا زمانی که ارتفاع هر ستون به حد معینی برسد. در این صورت موریانه ها رفتار سومی از خود نشان می دهند. اگر در نزدیکی ستون فعلی ستون دیگیری نباشد بلافاصله آن ستون را رها می کنند در غیر این صورت یعنی در حالتی که در نزدیکی این ستون تعداد قابل ملاحظه ای ستون دیگر باشد، موریانه ها شروع به وصل کردن ستونها و ساختن لانه می کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">تفاوتهای هوشمندی اجتماعی انسان با هوشمندی توده ای موریانه را در همین رفتار ساخت لانه می توان مشاهده کرد. کارگران ساختمانی کاملا بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده عمل می کنند، در حالی که رفتار اولیه موریانه ها کاملا</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'">تصادفی است. علاوه بر این ارتیاط مابین کارگران سختمانی مستقیم و از طریق کلمات و ... است ولی بین موریانه ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها بصورت غیر مستقیم و از طریق نشانه ها با یکدیگر در تماس اند. گرس نام این رفتار را</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Stigmergie</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Comic Sans MS'; mso-hansi-font-family: 'Comic Sans MS'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> گذاشت، به معنی رفتاری که هماهنگی مابین موجودات را تنها از طریق تغییرات ایجاد شده در محیط ممکن می سازد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right></FONT></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2009-08-13T10:21:40+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ اهمیت مهندسی صنایع در جوامع امروزی http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/97 <P align=justify><FONT size=2>امروزه با پیشرفت صنعت و جهانی شدن اقتصاد و با توجه به توانمندی های یک مهندس صنایع به اهمیت این رشته بیشتر واقف می شویم . یکی از مهمترین مسائل در صنعت استفاده بهینه از منابع در دسترس می باشد .( منابع در دسترس شامل مواد منابع انسانی و ماشین آلات و...) همه این منابع برای رسیدن به کالای مطلوب هزینه هایی را در بردارد که باید این هزینه ها حداقل شوند. </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>البته کیفیت کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود و کلید حل این مسائل در دست یک مهندس صنایع است که با توانمندی های خود می تواند راه گشای آن باشد . مهندسی صنایع یک رشته مدیریتی نیست بلکه تخصص مهندس صنایع به عنوان ابزاری توانمند در خدمت یک مدیر قرار می گیرد یعنی بیشترین کمک به یک مدیر می تواند توسط مهندس صنایع انجام بپذیرد . البته با توجه به اطلاعات یک مهندس صنایع اگر بخواهند برای یک کارخانه از بین سه نفر با شرایط یکسان و رشته های تحصیلی مکانیک و برق و صنایع یک نفر را انتخاب کنند حتما مهندس صنایع را برمی گزینند. مرور توانمندى ها و خدمات مهندسى صنایع نقش و اهمیت مهندسى صنایع را به وضوح بیان مى کند. </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>امروزه حیات اقتصادى سازمان ها و موسسات تولیدى و خدمات در بازار رقابتى شدید جهانى به استفاده بهینه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانى، ماشین آلات (شامل تجهیزات، لوازم جانبى، امکانات مورد نیاز شامل فضا و انرژى و ...)، منابع اطلاعاتى و منابع مالى طبقه بندى میشوند. ایجاد و نگهدارى منابع یاد شده هزینه هایى را براى سازمان به دنبال دارد. هزینه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به کارگیرى این منابع است. هر شرکت تولیدى یا خدماتى که بتواند هزینه هاى خود را به حداقل ممکن برساند و به بیانى دیگر توانایى استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان سازمانى خود ایجاد نماید یا حاشیه سود بیشترى به دست خواهد آورد و یا قادر خواهد بود که قیمت هاى فروش خود را با حفظ حاشیه سود قبلى، کاهش دهد. این بدان معنى است که قدرت رقابتى موسسه مذکور در بازار افزایش مى یابد. باتوجه به تحولات اقتصاد جهانى قدرت رقابتى شرط اساسى موفقیت در کسب و کار نوین محسوب مى شود. در کنار این مسائل، توجه به نوآورى ها و ارتقا کیفى محصولات و خدمات که از طریق تلاش براى یافتن طرح هاى بهبود یافته و همچنین تحول در فرآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پى خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورت ها و نیازمندى هاى رسیدن به امور مذکور را با تکنیک هاى مهندسى صنایع تطبیق دهیم مشاهده مى شود که مهندسى صنایع ابزار لازم براى حصول اهداف سازمانى را بطور فراگیر و سیستماتیک فراهم مى آورد و این نشانگر نقش و اهمیت بالاى مهندسى صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهاى امروزى است. </FONT></P> text/html 2009-08-11T10:18:48+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ مهندسان صنایع خوب بخوانند و عمل کنند.... http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/96 <P>سلام این قسمتی از یک مقاله طولانی بود ولی توی کل مقاله میشه گفت خلاصه اش این بود که ارزش خوندن داره :</P> <P>&nbsp;</P> <P>۱-فعالیت کار نیست،این&nbsp; مفهوم ساده اساس مهندسی صنایع است. </P> <P>۲-مهندسین صنایع باید یکپارچگی کیفیت،هزینه،ترتیب کار،مهارتهای کارگران و ابزار،سیستم اطلاعاتی،بررسی مواد،گزارش وضعیت و اجزا متغیر فرآیند کار را بهتر از هر فرد دیگری درک کنند.</P> <P>&nbsp;۳-کار مهندسان صنایع آن است که شرکت را به یک شرکت تبلیغاتی تبدیل کنند.</P> <P>&nbsp;۴-تجاری بیاندیشید. </P> <P>۵-کارشناسان را بشناسید.</P> <P>&nbsp;۶-در هر کاری دخالت کنید!.</P> <P>&nbsp;۷-به جزئیات توجه کنید. </P> <P>۸-تکنیک های مذاکره را یاد بگیرید.</P> <P>&nbsp;۹-با دیگران در ارتباط باشید.</P> <P>&nbsp;۱۰-تئوری محدودیت TOC را کاملا درک کنید.</P> <P>&nbsp;۱۱-شبیه سازی را بخوبی فرابگیرید. </P> <P>۱۲-برای بازخوردها ارزش قائل شوید. </P> <P>۱۳- وقتی با آمار فرآیندها کار می کنید،میانه را دنبال کنید.</P> <P>&nbsp;۱۴-EXCEL و سایر نرم افزارهای مرتبط را فرا بگیرید.</P> <P>&nbsp;۱۵- کار عملی بخصوص مواردی مثل پروژه و کارآموزی کمک می کند بفهمیم که نیاز در جامعه چیست و بعد تئوریهای دانشگاه می تواند جایگاه بهتری را برای رشد فرد ایجاد کند. </P> <P>۱۶-بیشتر به عمق مطلب و فراگیری شخصی نسبت به دروس توجه کنید تا اینکه به کسب نمره و طی دوره تحصیلی و مدرک گرایی بیاندیشید.</P> <P>&nbsp;۱۷-بعد از دانش آموختگی،توانمندی فرد در کاریابی و گزینش خیلی مهمتر است تا نمره دانشگاهی او.</P> <P>&nbsp;۱۸-هر مهندس صنایع باید بازده خوب در کار بدهد،عملکرد مناسب داشته باشد و واقع گرا باشد،ایده آل گرا نباشد.</P> <P>&nbsp;۱۹-جامعه راندمان میخواهد،صنعت راندمان می خواهد،اطلاعات عام نمی خواهد،دریای به عمق یک میلیمتر نمی خواهد بلکه حتی یک بعد تخصصی کوچک ولی با عمق می خواهد،پس: </P> <P>۲۰-همه چیز را بلد بودن یعنی هیچ چیز را بلد نبودن،بنابراین از ابتدای تحصیل در کارشناسی باید به دنبال یک موضوع خاص که به آن علاقه دارید بروید و در کارآموزی ها و پروژه ها همین موضوع مدنظر باشد و از پراکنده کاری بپرهیزید،</P> <P>&nbsp;۲۱-مهندس صنایع که تخصصی کار کند با توانمندی تخصصی خود خیلی بهتر می تواند در جامعه بازده داشته باشد تا کسی که کلیه دروس مهندسی صنایع را گذرانده ولی هیچکدام را در حد اجرایی نمی تواند عمل کند.</P> <P>&nbsp;۲۲-کارشناسی ارشد بعد تئوری دروس کارشناسی را تقویت می کند و عمدتا درس های کارشناسی را تکرار می کند فقط با الگوهای ریاضی بالاتر،پس</P> <P>&nbsp;۲۳-آنهایی که به دنبال کارشناسی ارشد بروند که می خواهند در آینده کار آکادمیک و تئوری انجام دهند یا در طول تحصیل در دوره ارشد کارهای تحقیقاتی خود را قطع نکنند. ۲۴- همه چیز را برای پیشرفت و گسترش طراحی کنید؛وگرنه شما موانع آینده را خواهیدساخت. </P> <P>۲۵-برای هر شغل،کار یا برنامه کاری،همواره در اولین گام،ایمنی قرار دارد،کیفیت در گام دوم و رفع مشکلات بهره وری در گام سوم است. </P> <P>۲۶- توانایی تصمیم گیری مختص&nbsp; مدیران نیست همه توانایی تصمیم گیری دارند. </P> <P>۲۷-مشکل افزایش کیفیت نیست؛بلکه افزایش کیفیت پاسخ به مشکلات است.</P> <P>&nbsp;۲۸-یک دریای آرام،هیچگاه دریانوردان موفقی پرورش نمی دهد.</P> <P>&nbsp;۲۹-هر چه موانع و مشکلات جدی تر و سخت تر،لذت تلاش و پیروزی بیشتر.</P> <P>&nbsp;۳۰-وقتی دیگران شمارش معکوس را آغاز می کنند،ما به شمارش معکوس ممکن ها بپردازیم.</P> text/html 2009-08-10T10:16:29+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ دو روش متفاوت حل مسئله.... http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/95 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=4><STRONG>داستانی برای مقایسه دو روش در حل مسئله<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Comic Sans MS" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">هنگامی ‌که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد، با مشکل کوچکی روبرو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">شد. آنها دریافتند که خودکارهای موجود در فضای بدون ‌جاذبه کار نمی‌کنند. (جوهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">خودکار به سمت پایین جریان نمی‌یابد و روی سطح کاغذ نمی‌ریزد.) برای حل این مشکل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">آنها شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب‌کردند. تحقیقات بیش‌از یک دهه طول‌کشید،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> 12</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">میلیون دلار صرف شد و درنهایت آنها خودکاری طراحی‌کردند که در محیط بدون جاذبه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">می‌نوشت، زیر آب کار می‌کرد، روی هر سطحی حتی کریستال می‌نوشت و از دمای زیرصفر تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> 300 </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">درجه‌ سانتیگراد کار می‌کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></FONT><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Comic Sans MS" size=3><STRONG>.<BR><BR></STRONG></FONT></SPAN><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">روسی‌ها راه‌حل ساده‌تری داشتند: آنها از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">مداد استفاده کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></FONT><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Comic Sans MS" size=3><STRONG>!<BR></STRONG></FONT></SPAN><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">این داستان مصداقی برای مقایسه دو روش در حل مسئله است؛</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">تمرکز روی مشکل یا تمرکز روی راه‌حل. مشكل نوشتن در فضا و راه‌حل نوشتن در فضا با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">خودكار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> text/html 2009-08-09T10:52:37+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ دو گرایش احتمالی پیام نور در دانشگا های دیگر http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/94 <P><FONT size=2>رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی وایمنی صنعتی است.البته گرایش های ذکرشده درسطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد ، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش های فوق ازمیان 142واحدی که دردوره ی کارشناسی می گذارنند تنها10تا15واحد شان بایکدیگرمتفاوت است.(گرایش ایمنی صنعتی با25واحد اختصاصی متفاوت ،بیشترین تفاوت راباگرایش های دیگردارد).</FONT><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>که دانشجویان همین واحدهای متفاوت را نیزمی توانند در 8 واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند.برای مثال فارغ التحصیل گرایش تولید صنعتی می تواند به جای گرایش تحلیل سیستم ها فعالیت کند .</FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>در دانشگاه پیام نور به احتمال 80% تنها دو گرایش تحلیل سیستم و تولید صنعتی جایگزین گرایش عمومی می شود.</FONT></P> <P><FONT size=2>توضیح اجمالی از این دو گرایش:</FONT><BR><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>قبل ازبررسی، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختلف مهندسی صنایع یادآورشویم:</FONT></FONT></FONT></FONT><BR><BR><BR><FONT color=#33cccc><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><FONT color=#000000><FONT size=2>ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک،شیمی عمومی با آزمایشگاه،مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه،اقتصاد مهندسی، نقشه کشی صنعتی،استاتیک،مقاومت</FONT> <FONT size=2>مصالح،علم مواد،اقتصادعمومی،اصول حسابداری وهزینه یابی، ارزیابی کاروزمان، طرح ریزی واحدهای صنعتی، برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری،تحقیق درعملیات، روشهای تولید، تئوری احتمالات وکاربردهای آن،آمار مهندسی ،آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین افزار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><BR><FONT color=#33cccc><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:</FONT></FONT></STRONG></FONT><BR><BR><FONT color=#33cccc><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><FONT color=#000000><FONT size=2>گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها تاحدودی جنبه نرم افزاری داردوبیشتربه ارائه راهکارهای سیستماتیک می پردازد.درواقع هدف</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT size=2> این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانندبابهره گیری از روشهای جدید و سیستماتیک ومدلهای ریاضی،</FONT> <FONT size=2>مسائل واحدهای صنعتی راتجزیه وتحلیل نموده و بیشترین رهنمودهارابرای استفاده از منابع موجود درعملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند.برای توضیح بیشترمهندس تحلیل سیستمهادرواقع اطلاعات جمع آوری شده رابا</FONT> <FONT size=2>استفاده ازنرم افزارهای مختلف ومدل های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده موارد بدست آمده راتنظیم وثبت کرده و در اختیار واحدهای مختلف قرارمی دهد(حتی الا مکان اطلاعات رابه صورت نمودارنیزارائه میدهد) برای مثال دریک سیستم صنعتی باجمع آوری اطلاعات وهماهنگ کردن ارگانها وسیستم های مختلف(سیستم های کیفیت،سیستم های مالی، سیستم های تدارک، سیستم های حسابداری و...) وارائه چارتی کامل ازآنهاسعی برآن دارد تاسیستم ها راازنظرمدیریت زمانی(زمان سنجی) بهبود بخشیده،تقسیم کاررا به بهترین نحو بین نیروی انسانی وماشین آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم ها کاهش یابد (در مورد ماشین آلات به بررسی وثبت نواقص، ضعف قطعات وعلت کارافتادگی آنها می پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبودیافته وبالانس شود.</FONT> </FONT></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>مهندسی تحلیل سیستم ها نسبت به سایرگرایش هابه بررسی جامع تر وکلان ترپروژه ها وسیستم ها می پردازد</FONT></FONT></FONT></FONT><BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR><FONT color=#33cccc><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><FONT color=#33cccc><FONT size=2>دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم</FONT> <FONT size=2>ها</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><BR>&nbsp;<BR><FONT color=#33cccc><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><FONT color=#000000><FONT size=2>زبان تخصصی، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد</FONT> <FONT size=2>کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ،</FONT> <FONT size=2>سیستم های اطلاعاتی ، کنترل</FONT> <FONT size=2>مدیریت وکارآموزی.</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#33cccc><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>گرایش تولید صنعتی</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <DIV align=justify><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است.</FONT></FONT></FONT></FONT><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمتهای مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید . </FONT></FONT></FONT></FONT><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>مثلا قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است. </FONT></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#33cccc><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی </FONT></FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#33cccc><FONT color=#000000><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی.</FONT></FONT></FONT></FONT><BR></DIV> text/html 2009-08-07T17:05:07+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ واحدهای درسی تحصیلات تکمیلی http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/93 <TABLE dir=rtl border=0 align=right> <TBODY> <TR> <TD> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><FONT color=#000000><U>تعداد كل واحدهای درسی دوره كارشناسـی ارشـد ناپیوسته، با احتساب واحـد پایان نـامه، بـرحسب رشته، حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است</U></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=2><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">تبصره 1:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> چنانچه به تشخیص كمیته تحصیلات تكمیلی،گذراندن تعدادی ازواحدهای درسی دوره كارشناسی، به عنـوان دروس كمبود یا جبـرانی، بـرای دانشجو، ضـروری تشخیص داده شـود، وی مكلف است، آن دروس را بـراساس بـرنامه مصوب، اضافه بـر واحـدهای درسی مقرر در دوره كارشناسی ارشد و مطابق این آئین نامه بگذراند.</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><FONT color=#000000>تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداكثر 24 واحد است.</FONT></FONT></SPAN><FONT size=2><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">تبصره 2: </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">در انتخاب دروس، اولویت بـا دروس جـبـرانی است، تعیین تـعداد و نـوع دروس و زمان انتخاب آنها درچهارچوب بـرنامه مصوب شـورای عـالی بـرنامه‌ریزی، برعهده كمیته تحصیلات تكمیلی مـؤسسه ذیربط است. </SPAN></FONT></FONT> <P><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">تبصره 3:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"> به ازای گـذراندن هـر12 واحـد درسی از دروس جبرانی، یك نیمسال تحصیلی، به طول مدت تحصیل دانشجو، افزوده می‌شود.</SPAN></FONT></P></SPAN></TD></TR> <TR> <TD> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><FONT color=#000000><U>تعداد واحد پایان نامه كارشناسی ارشـد، برای همه رشته‌ها بین 4 تا 10 واحد درسـی، مطابق بـرنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی است. </U></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><FONT color=#000000>دانشجوی دوره كارشناسی ارشـد مجاز است در هـر نیمسال تحـصیلی بین 8 تا 14 واحـد درسـی را انتخاب كند و در موارد استثنایی، با صلاحدید كمیته تحصیلات تكمیلی، این تعداد می‌تواند به 16 واحد افزایش یابد. </FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT size=2><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">تبصره 1:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> در آخرین نیمسال تحصیلی، نام نویسی دانشجو در كمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.</SPAN></FONT></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">تبصره 2:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"> دانشجویانی كه برخی از دروس دوره كارشناسی ارشد را دردوره كارشناسـی گذرانده‌اند نمی‌توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره كارشناسی ارشد بگذرانند. این دانشجویان باید با گـرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای درسی خود را به حـد نصاب مندرج دربرنامه مصوب برسانند.</SPAN></FONT></P> <P><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"> <P align=center><STRONG>مهندسی صنایع</STRONG></P><STRONG> <P></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ef6100 1px solid; BORDER-LEFT: #ef6100 1px solid; BORDER-TOP: #ef6100 1px solid; BORDER-RIGHT: #ef6100 1px solid" dir=rtl border=1 align=right> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3><STRONG>دروس اجباری(20واحد)</STRONG></TD> <TD colSpan=3><STRONG>دروس اختیاری # (12 واحد)</STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>شماره درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>نام درس</STRONG> </TD> <TD><STRONG>تعداد واحد</STRONG> </TD> <TD><STRONG>شماره درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>نام درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>تعداد واحد</STRONG></TD></TR> <TR> <TD>1310500</TD> <TD>روشهای آماری</TD> <TD>3</TD> <TD>1310557</TD> <TD>ماشینهای كنترل عددی 2</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1310512</TD> <TD>سیستمهای صف</TD> <TD>3</TD> <TD>1310566</TD> <TD>شبیه سازی كامپیوتری</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1310586</TD> <TD>اقتصاد مهندسی پیشرفته </TD> <TD>3</TD> <TD>1310572</TD> <TD>تئوری و كاربرد پایانی </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1310587</TD> <TD>طراحی سیستمهای صنعتی </TD> <TD>3</TD> <TD>1310580</TD> <TD>برنامه ریزی با عدد صحیح</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>9010503</TD> <TD>سمینار كارشناسی ارشد</TD> <TD>2</TD> <TD>1310514</TD> <TD>تئوری توالی عملیات </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>9010606</TD> <TD>پایان نامه كارشناسی ارشد </TD> <TD>6</TD> <TD>--</TD> <TD>مهندسی فاكتورهای انسانی پیشرفته </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310594</TD> <TD>طراحی سیستمهای تولید اتوماتیك </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>طراحی و تولید توسط كامپیوتر</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310597</TD> <TD>برنامه ریزی خطی پیشرفته </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>سیستمهای زمان سنجی برنامه ریزی پویا</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310591</TD> <TD>برنامه ریزی تولید پیشرفته </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>مدلسازی شبكه ها</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>برنامه ریزی حمل و نقل</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310547</TD> <TD>كاربرد مجموعه های فازی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310598</TD> <TD>تصمیم گیری با معیارهای چند گانه </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>تحلیل شبكه ها</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>بهینه سازی مدلهای غیر خطی</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>قابلیت اطمینانی</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>مسائل منتخب در مهندسی صنایع </TD> <TD>3</TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG>مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی</STRONG></P> <P></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ef6100 1px solid; BORDER-LEFT: #ef6100 1px solid; BORDER-TOP: #ef6100 1px solid; BORDER-RIGHT: #ef6100 1px solid" dir=rtl border=1 align=right> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3><STRONG>دروس اجباری(20واحد)</STRONG></TD> <TD colSpan=3><STRONG>دروس اختیاری # (12 واحد)</STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>شماره درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>نام درس</STRONG> </TD> <TD><STRONG>تعداد واحد</STRONG> </TD> <TD><STRONG>شماره درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>نام درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>تعداد واحد</STRONG></TD></TR> <TR> <TD>1330559</TD> <TD>برنامه ریزی ریاضی </TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310567</TD> <TD>فرآیندهای تصادفی </TD> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>1330506</TD> <TD>سیستمهای دینامیكی<STRONG> </STRONG></TD> <TD>3</TD> <TD>1310512</TD> <TD>سیستم های صف</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1310566</TD> <TD>شبیه سازی كامپیوتری* </TD> <TD>3</TD> <TD>1330571</TD> <TD>مدلهای زمان بندی</TD> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>1330570</TD> <TD>كامپیوتر و مدیریت داده ها و اطلاعات*</TD> <TD>3</TD> <TD>1310572</TD> <TD>تئوری و كاربرد پایائی </TD> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>1330541</TD> <TD>اقتصاد سنجی </TD> <TD>3</TD> <TD>1310580</TD> <TD>برنامه ریزی با عدد صحیح</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1330548</TD> <TD>اقتصاد خرد پیشرفته 1</TD> <TD>3</TD> <TD>--</TD> <TD>برنامه ریزی خطی پیشرفته </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1330595</TD> <TD>اقتصاد كلان پیشرفته* </TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>بهینه سازی مدلهای غیر خطی</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>9010501</TD> <TD>سمینار كارشناسی ارشد</TD> <TD>2</TD> <TD>1310597</TD> <TD>برنامه ریزی پویا</TD> <TD>--</TD></TR> <TR> <TD>9010606</TD> <TD>پایان نامه كارشناسی ارشد</TD> <TD>6</TD> <TD>1310598</TD> <TD>تئوری تصمیم گیری با معیارهای چندگانه </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>ـــ</TD> <TD>پیش بینی وآنالیز سریهای زمانی </TD> <TD>--</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1330599</TD> <TD>برنامه&shy;ریزی استراتژیک</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310547</TD> <TD>کاربرد مجموعه&shy;های فازی در تصمیم&shy;گیری و برنامه&shy;ریزی</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1330575</TD> <TD>تحلیل سیستمهای حمل و نقل 1</TD> <TD>3</TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG>برنامه&shy;ریزی سیستم&shy;های اقتصادی </STRONG></P> <P><STRONG></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ef6100 1px solid; BORDER-LEFT: #ef6100 1px solid; BORDER-TOP: #ef6100 1px solid; BORDER-RIGHT: #ef6100 1px solid" dir=rtl border=1 align=right> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3><STRONG>دروس اجباری(20واحد)</STRONG></TD> <TD colSpan=3><STRONG>دروس اختیاری # (12 واحد)</STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>شماره درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>نام درس</STRONG> </TD> <TD><STRONG>تعداد واحد</STRONG> </TD> <TD><STRONG>شماره درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>نام درس</STRONG></TD> <TD><STRONG>تعداد واحد</STRONG></TD></TR> <TR> <TD>1330506</TD> <TD>سیستمهای دینامیكی<STRONG> </STRONG></TD> <TD>3</TD> <TD>1330595</TD> <TD>اقتصاد کلان پیشرفته</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl align=center>1330559 </P></TD> <TD>برنامه ریزی ریاضی </TD> <TD>3</TD> <TD>--</TD> <TD>اقتصاد خرد پیشرفته 2</TD> <TD>--</TD></TR> <TR> <TD>1330541</TD> <TD>اقتصاد سنجی </TD> <TD>3</TD> <TD>1330588</TD> <TD>توسعه و رشد</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>1330548</TD> <TD>اقتصاد خرد پیشرفته 1</TD> <TD>3</TD> <TD>--</TD> <TD>مالیه عمومی</TD> <TD>--</TD></TR> <TR> <TD>9010501</TD> <TD>سمینار كارشناسی ارشد</TD> <TD>2</TD> <TD>--</TD> <TD>اقتصاد بخش عمومی</TD> <TD>--</TD></TR> <TR> <TD>9010606</TD> <TD>پایان نامه كارشناسی ارشد</TD> <TD>6</TD> <TD>1330599</TD> <TD>برنامه&shy;ریزی استراتژیک </TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>--</TD> <TD>اقتصادسنجی 2</TD> <TD>--</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1330596</TD> <TD>اقتصاد بین&shy;الملل</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310598</TD> <TD>تئوری تصمیم گیری با معیارهای چندگانه</TD> <TD>3</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>1310547</TD> <TD>کاربرد مجموعه&shy;های فازی در تصمیم&shy;گیری و برنامه&shy;ریزی</TD> <TD>3</TD></TR></TBODY></TABLE></STRONG> <P></P></STRONG></SPAN></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2009-08-03T19:40:37+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ مدرک پیام نور http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/92 <DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سلام هم رشته ای های عزیز</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;توی نظرات در قسمت تراز قبولی نظری رو دیدم همون جا جوابشو دادم اما اینجا هم میذارم چون...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سلام<BR>من آخرش نفهمیدم مدرک دانشجویان فراگیر و رسمی پیام نور با هم فرقی داره یا نه ؟<BR>بعضیا گفتن داره, بعضیام گفتن نداره!<BR>اینم نمیدونم که توی بازار کار چه جوریه ؟ با اینکه هیچکدوم ارزشی نداره (احتمالاً) ولی فرقی دارن یا نه ؟ <BR>اگه فرقی نداشته باشه پس این که بدتره چارتا درس زپرتی رو تو تابستون امتحان بدی بعدشم با حداقل نمره 12 بدون محدودیت ظرفیت بیای دانشگاه از طرفی اون درسای پاس کرده دانشپذیری هم خودش جز دروس ترمت حساب شه و این جوری چند واحدم گذرونده باشی!<BR>یه بدبخت بیچاره ای هم علیرغم یکسال زحمت کنکورشو بد میده حالا یا استرس داشته یا هزار کوفت و زهرمار دیگه یا هر هزوارویکیش, بگذریم, آخرش همه اینا رو میریزن توی یه بیابونی به اسم پیام نور و هر روز یه مشکل تازه و یه ماجرایه تازه تر.... . <A href="" target=_blank></A><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پاسخ شما : </SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دوست عزیز سلام <BR>اولا این که اگه شما توی پیام نور درس میخونی که این حرف های شما یکم بی دلیل این جا گفتی اگر هم پیام نوری نیستی بذار چند نکته رو توضیح بدم. <BR>1- نحوه ارزشیابی از دانشجوها چون متمرکز و میشه گفت در حد بالایی دشوار هست هر کسی نمی تونه اون مدرک که گفتی ارزش داره یا نداره !! رو بگیره. <BR>2- بنده خودم از کسایی بودم که رتبم خوب بود یعنی به راحتی یکی از رشته های علوم پایه رو توی دانشگاه شیراز قبول می شدم ولی نخواستم اومدم پیام نور و وقتی این سیستم فراگیر رو شنیدم کلی هم خورد توی ذوقم. <BR>ولی باید خدمتتون عرض کنم که حداقل توی رشته صنایع 40 % از فراگیران انصراف یا ترک تحصیل کردن و رفتن و مابقی هم که موندن به جز 10 یا 20% بعد از 2 یا 3 سال هنوز از پس درس های ابتدایشون مثل ریاضی 1 و فیزیک 1 بر نیومدن و هر ترم مشروط میشن و.... <BR>3- از این که پیام نور بیابون هست (البته مکانش رو میگم) هیچ حرفی نیست ولی یه جمله معروف دارم که همیشه گفتم خوبه خدمت جنابعالی هم عرض کنم اونم این که : پدر بزرگم میگفت بچه درس خون ها همیشه جاشون توی زیر زمین اونجاست که معلوم میشه که کسی که سختی کشیده خیلی بیشتر قدر درس خوندنشو میفهمه !! <BR>4- اما در مورد مدرک باید بگم متاسفانه نداره اما هر کسی که بتونه با معدل خوب از پیام نور مدرک بگیره حتما لایق مدرک دکتری از دانشگاه های دولتی یا آزاده !!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p><FONT face="Times New Roman">بدرود تا درودی دیگر</FONT></o:p></SPAN></P></DIV> text/html 2009-08-02T20:43:53+01:00 daneshjoyekhabalo.mihanblog.com م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟ تراز قبولی مهندسی صنایع در دانشگاه پیام نور http://daneshjoyekhabalo.mihanblog.com/post/91 <P>با سلام</P> <P>بچه ها حتما دیدید و شنیدید که همه دنبال انتخاب رشته هستند این روزا البته سه سال قبل یادش بخیر انتخاب رشته من رو آقای گندمکار کرد ...</P> <P>برای عزیزانی که میخوان انتخاب رشته کنن این رو بگم که در استان فارس مهندسی صنایع در دو مرکز شیراز و جهرم ارائه میشنه که.......</P> <P>بگذریم فقط من خیلی کوتاه بگم تراز قبولی(نه رتبه)&nbsp;در دانشگاه پیام نور در مرکز شیراز و جهرم به صورت زیر است :</P> <P><FONT color=#33ccff>مرکز شیراز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <U>حداقل نمره کل</U> دواطلب قبولی سال گذشته<STRONG> 7630</STRONG> و <U>حداکثر نمره کل</U> دواطلب<STRONG> 8100</STRONG> بوده است </FONT></P> <P><FONT color=#33ccff>مرکز&nbsp;جهرم&nbsp;&nbsp; <U>حداقل نمره کل</U> دواطلب قبولی سال گذشته<STRONG>6924</STRONG>و <U>حداکثر نمره کل</U> دواطلب<STRONG>&nbsp;7341</STRONG> بوده است .</FONT></P> <P><FONT color=#33cc00>البته نکته مهم در خصوص مطلب بالا این که منظور از نمره کل جدا از رتبه دواطلب است !</FONT></P> <P><FONT color=#33cc00>مثلا فردی در سال گذشته با نمره کل 7800 دارای رتبه ایی 16000 بوده است (فقط این یک مثال است واقعی نیست)</FONT></P> <P><FONT color=#33cc00>پس هر چه نمره بالاتر رود رتبه پایین تر می آید !</FONT></P> <P><FONT color=#33ccff>در خصوص دو رشته مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی مدیریت اجرایی هم باید بگویم حداق نمره کل هر دو رشته حدودا 7150 می باشد.</FONT></P> <P>نمره کل دواطلب در پایین ضرایب درسی قید شده است !</P> <P>نکته دیگه این که تراز تنها در دانشگاه آزاد کاربرد نداره بلکه معیار اصلی انتخاب واحد همین نمره کل هستش شما هم اگه نمره کلتون بین این دو عدد یا نزدیک به این ها بود می تونید این رشته رو برای آیندتون حتما انتخاب کنید.</P> <P>این پست رو گذاشتم واسه تازه از بند کنکوری ها آزاد شده ها اما من دارم روی پست جنالی که قول دادم کار می کنم اما چون یکم وارد مسائل شخصی و خصوص افراد میشه مردد هستم و چون مربوط به گذشته هنوز تصمیم نهایی رو نگرفتم !</P> <P>ولی مطمئنم اگه بزنم 100% فرداش فیلتر مییشم !</P> <P>بدرود تا درودی دیگر</P>